Spis treści

Regulamin Kart Podarunkowych Centrum Rehabilitacji i Sportu (dalej jako „Regulamin”)

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kart Podarunkowych w gabinecie „REHABILITY- Centrum Rehabilitacji i Sportu” oraz przez sklep internetowy, czyli podmiotach należących do ALEKSANDRA KŁAK -DZIEMIAN REHABILIY z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Arkuszowej 39, NIP: 1181913554 (dalej jako „Wydawca”), wydawanych przez Wydawcę.

I.    Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Gabinet – placówka rehabilitacyjna, prowadzone przez Wydawcę pod marką „Rehability- Centrum Rehabilitacji i Sportu” na ul. Arkuszowej 39 w Warszawie (01-934).

2. Sklep Internetowy – platforma sprzedażowa, prowadzona przez Wydawcę pod adresem therunnerproject.pl.

3. Karta Podarunkowa – zwana zamiennie „Gift Voucher” – bon towarowy o określonej dacie ważności, wydawany „na okaziciela” w formie papierowej karty podarunkowej lub w formie elektronicznej (pdf.) przesyłanej na podany adres email jaki poda Nabywca podczas zakupu; uprawniająca Użytkownika do wymiany Karty Podarunkowej na usługi w zależności od nazwy znajdującej się na Karcie Podarunkowej. Data ważności jest wpisywana na Karcie Podarunkowej odręcznie przez Wydawcę.

4. Nabywca – osoba fizyczna, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamiana za przekazane środki pieniężne.

5. Użytkownik – Nabywca lub Okaziciel Karty Podarunkowej.

6. Wartość Karty – Kwota jaką zapłaci nabywca za konkretną Kartę Podarunkową, tj.:

6.1 Karta Podarunkowa „Masaż Relaksacyjny” kosztuje 165 zł (słownie sto sześćdziesiąt pięć złotych, zero groszy),

6.2 Karta Podarunkowa „Analiza Techniki Biegu” kosztuje 400 zł (słownie czterysta złotych, zero groszy),

6.3 Karta Podarunkowa „Wizyta Fizjoterapeutyczna” kosztuje 165 zł (słownie sto sześćdziesiąt pięć złotych, zero groszy),

6.4 Karta Podarunkowa „Drenaż Limfatyczny” kosztuje 165 zł (słownie sto sześćdziesiąt pięć złotych, zero groszy),

6.5 Karta Podarunkowa „Trening Personalny” kosztuje 165 zł (słownie sto sześćdziesiąt pięć złotych, zero groszy).

7. Transakcja – operacja, dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej, polegająca na wymianie jej na usługi w zależności od typu zakupionej karty.

8. Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść dostępna jest w gabinecie „Rehability- Centrum Rehabilitacji i Sportu” znajdujący się przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie oraz pod adresem www.therunnerproject.pl/regulaminy

9. Usługa– świadczenie jakie zakupuje Nabywca w postaci Karty Podarunkowej

II. Warunki Ogólne

1. Wydawca zobowiązany jest do wydania Nabywcy zakupionych przez niego Kart Podarunkowych oraz do ich honorowania w Gabinecie

2. Karty Podarunkowe można nabyć w Gabinecie oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej Wartości Karty. Zapłata za Kartę Podarunkową w Gabinecie jest możliwa przy użyciu karty płatniczej lub gotówki. Zapłata za Kartę Podarunkową w Sklepie Internetowym jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem dostępnych elektronicznych form płatności. Do nabycia Kart Podarunkowych nie znajdują zastosowania akcje promocyjne, rabaty, wyprzedaże ani jakiekolwiek obniżki cen.

4. Istnieje pięć typów Karty Podarunkowe możliwe do zakupu:

– Karta Podarunkowa na usługę Masażu Relaksacyjnego w kwocie 165 zł. Usługa trwa 60 min. i odbywa się w gabinecie Rehabilty.

– Karta Podarunkowa na usługę Analizy Techniki Biegu, w kwocie 400 zł. Usługa trwa 90 min. i odbywa się w gabinecie Rehabilty.

– Karta Podarunkowa na usługę Drenaż Limfatyczny, w kwocie 165 zł. Usługa trwa 50 min. i odbywa się w gabinecie Rehabilty.

– Karta Podarunkowa na usługę fizjoterapeutyczną, w kwocie 165 zł. Usługa trwa 50 min. i odbywa się w gabinecie Rehabilty.

– Karta Podarunkowa na usługę treningu personalnego, w kwocie 165 zł. Usługa trwa 60 min. i odbywa się w gabinecie Rehabilty.

5. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi. Nie ma też możliwości wymiany jej na gotówkę, ani jakikolwiek inny ekwiwalent pieniężny. Z Karty Podarunkowej nie jest wydawana reszta.

6. Karty Podarunkowe są ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich nabycia przez Nabywcę. Po upływie tego czasu Karty Podarunkowe nie będą honorowane przez Wydawcę. Każdorazowo przy zakupie karty data jej ważności jest wpisywana na niej w odpowiednie do tego miejsce.

7. Wydawca zastrzega, że Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, co oznacza w szczególności, że każda skuteczna Transakcja z jej użyciem jest ważna. Wydawca nie odpowiada za wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osoby trzecie, niebędące Nabywcami Karty Podarunkowej lub niebędące upoważnionymi przez Nabywcę do ich użycia.

8. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, odpowiedzialność za jej przypadkową utratę lub uszkodzenie przechodzi na Nabywcę. Wydawca nie wydaje duplikatów Kart Podarunkowych.

9. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową jednorazowo.

10. Karty Podarunkowe wydawane są w formie PDF. Istnieje możliwość wydania Karty Podarunkowej na usługę Masaż oraz Analizę Techniki Biegu w formie papierowej.

11. Klient po zakupie Karty Podarunkowej w przeciągu maksymalnie 12 godzin od jej zakupu otrzyma jej elektroniczną wersję, o ile wcześniej nie wyraził chęci zakupu papierowej wersji Karty Podarunkowej (dotyczy wyłącznie Karty Podarunkowej na „Masaż Relaksacyjny” i/lub na „Analizę Techniki Biegu”).

12. Możliwe jest wpisanie danych osobowych osoby obdarowywanej na Kartę Podarunkową, na wyraźną prośbę Klienta. W tym celu Klient powinien wpisać taką informację w polu „Uwagi” dokonując zakupu poprzez stronę internetową www.therunnerproject.pl/sklep lub informując pracownika Rehability przyjmującego płatność za Kartę Podarunkową.

III. Zasady użytkowania Kart Podarunkowych

1. Transakcja z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być zrealizowana wyłącznie jednorazowo.

2. Karta Podarunkowa traci ważność po zrealizowaniu usługi Karty lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu jej terminu ważności lub ze względu na problemy techniczne, uniemożliwiające jej skuteczną realizację.

4. W celu realizacji Karty Podarunkowej Użytkownik powinien zapisać się na usługę dzwoniąc pod numer 507162740 lub za pomocą strony internetowej www.zarejestrowani.pl/p/apzdL1UGVjUgPqTNTxzJtA/ wybierając z panelu rozwijanego terapeutę:

– w celu realizacji masażu relaksacyjnego Monikę Hieropolitańską

– w celu realizacji masażu drenażu limfatycznego Darię Nowicką

– w celu realizacji analizy techniki biegu Aleksandrę Kłak- Dziemian

– w celu realizacji wizyty fizjoterapeutycznej dowolnego fizjoterapeuty gabinetu Rehability

– w celu realizacji treningu personalnego Agatę Szkudlarek.

IV. Rozliczenia i reklamacje

1.       Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej może otrzymać od Wydawcy dokument księgowy, potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej.

2.       Wszelkie reklamacje, związane z użyciem Karty Podarunkowej, można zgłaszać: (i) na piśmie na adres Organizatora: REHABILITY ul. Arkuszowa 39, Warszawa (01-934); lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: rekrutacja@rehability.pl z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji związanej z Kartą Podarunkową.

3.       Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

4.       Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Nabywców bądź Uczestników jest ALEKSANDRA KŁAK -DZIEMIAN REHABILITY

2.       Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, lecz może okazać się konieczne do nabycia Karty Podarunkowej lub jej doręczenia lub realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także w celu spełnienia innych obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zawierania Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej zakres i cel podania danych osobowych zależy od charakteru danej Transakcji.

3.       Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej w Gabinecie oraz na stronie www.rehability.pl/polityka-prywatnosci/

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca, jaki i Użytkownik, zamierzający skorzystać z Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym do zakończenia dystrybucji Kart Podarunkowych. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie umieszczona w Gabinecie oraz będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: www.therunnerproject.pl/regulaminy. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 7-dniowym.

7.11.2022r.

Regulamin „Szkolenie dla biegaczy- prezent” (dalej jako „Regulamin”)

 Regulamin określa zasady korzystania z Karty Podarunkowej „Szkolenie dla biegaczy” na szkolenie „Biegaj lepiej” odbywające się 14.01.2023 r. w gabinecie „REHABILITY- Centrum Rehabilitacji i Sportu” oraz jej zakupu, który można dokonać w gabinecie oraz przez sklep internetowy, czyli podmiotach należących do ALEKSANDRA KŁAK -DZIEMIAN REHABILIY z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Arkuszowej 39, NIP: 1181913554 (dalej jako „Wydawca”), wydawanych przez Wydawcę.

I.   Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Gabinet – placówka rehabilitacyjna, prowadzone przez Wydawcę pod marką „Rehability- Centrum Rehabilitacji i Sportu” na ul. Arkuszowej 39 w Warszawie (01-934).

2. Sklep Internetowy – platforma sprzedażowa, prowadzona przez Wydawcę pod adresem therunnerproject.pl.

3. Karta Podarunkowa – zwana zamiennie „Gift Voucher” – bon towarowy o określonej dacie ważności, wydawany „na okaziciela” w formie elektronicznej (pdf.) przesyłanej na podany adres email jaki poda Nabywca podczas zakupu; uprawniająca Użytkownika do wymiany Karty Podarunkowej na usługę szkolenia „Szkolenie dla biegaczy”. Data ważności to data odbywania się szkolenia tj.  14 stycznia 2023 r.

4. Nabywca – osoba fizyczna, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamiana za przekazane środki pieniężne.

5. Użytkownik – Nabywca lub Okaziciel Karty Podarunkowej.

6. Wartość Karty – Kwota jaką zapłaci nabywca za Kartę Podarunkową „Szkolenie dla biegaczy”, tj. 230 zł (słownie dwieście trzydzieści złotych, zero groszy).

7. Transakcja – operacja, dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej, polegająca na wymianie jej na bilet wstępu na szkolenie dla biegaczy „Biegaj lepiej”.

8. Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść dostępna jest w gabinecie „Rehability- Centrum Rehabilitacji i Sportu” znajdujący się przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie oraz pod adresem www.therunnerproject.pl/regulaminy

9. Usługa– świadczenie jakie zakupuje Nabywca w postaci Karty Podarunkowej

II. Warunki Ogólne

1. Wydawca zobowiązany jest do wydania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Podarunkowej oraz do jej honorowania w Gabinecie

2. Kartę Podarunkową można nabyć w Gabinecie oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej Wartości Karty. Zapłata za Kartę Podarunkową w Gabinecie jest możliwa przy użyciu karty płatniczej lub gotówki. Zapłata za Kartę Podarunkową w Sklepie Internetowym jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem dostępnych elektronicznych form płatności. Do nabycia Kart Podarunkowych nie znajdują zastosowania akcje promocyjne, rabaty, wyprzedaże ani jakiekolwiek obniżki cen.

4. Karta Podarunkowa umożliwia jej wymianę na bilet wstępu, na szkolenie „Biegaj Lepiej”, które odbędzie się 14.01.2023 r. w Gabinecie Rehability. Jej cena to 400 zł. Szkolenie trwa 6 godzin.

5. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi. Nie ma też możliwości wymiany jej na gotówkę, ani jakikolwiek inny ekwiwalent pieniężny. Z Karty Podarunkowej nie jest wydawana reszta.

6. Karta Podarunkowa jest ważna do 14.01.2023 r., tj. do daty w której odbędzie się szkolenie. Po upływie tego czasu Karta Podarunkowa nie będą honorowane przez Wydawcę.

7. Wydawca zastrzega, że Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, co oznacza w szczególności, że każda skuteczna Transakcja z jej użyciem jest ważna. Wydawca nie odpowiada za wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osoby trzecie, niebędące Nabywcami Karty Podarunkowej lub niebędące upoważnionymi przez Nabywcę do ich użycia.

8. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, odpowiedzialność za jej przypadkową utratę lub uszkodzenie przechodzi na Nabywcę. Wydawca nie wydaje duplikatów Kart Podarunkowych.

9. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową jednorazowo.

10. Karta Podarunkowa wydawana jest w formie PDF.

11. W celu zamiany Karty Podarunkowej na bilet wstępu na szkolenie należy napisać maila na kontakt@rehability.pl . Bilet zostanie przesłany w przeciągu 3 (słownie trzech) dni roboczych jako mail zwrotny.

12. Data odbywania się szkolenia „Biegaj lepiej”, tj. 14.01.2023 r. jest także datą końcową funkcjonowania Karty Podarunkowej oraz tego regulaminu.

13. Klient po zakupie Karty Podarunkowej w przeciągu maksymalnie 12 godzin od jej zakupu otrzyma jej elektroniczną wersję, o ile wcześniej nie wyraził chęci zakupu papierowej wersji Karty Podarunkowej (dotyczy wyłącznie Karty Podarunkowej na „Masaż Relaksacyjny” i/lub na „Analizę Techniki Biegu”).

14. Możliwe jest wpisanie danych osobowych osoby obdarowywanej na Kartę Podarunkową, na wyraźną prośbę Klienta. W tym celu Klient powinien wpisać taką informację w polu „Uwagi” dokonując zakupu poprzez stronę internetową www.therunnerproject.pl/sklep lub informując pracownika Rehability przyjmującego płatność za Kartę Podarunkową.

III. Zasady użytkowania Kart Podarunkowych

1. Wymiana Karty Podarunkowej na bilet wstępu może być zrealizowana wyłącznie jednorazowo.

2. Karta Podarunkowa traci ważność po jej wymianie na bilet wstępu lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, tj. 14.01.2023r.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku wcześniejszego upływu jej terminu ważności lub ze względu na problemy techniczne, uniemożliwiające jej skuteczną realizację.

4. W celu realizacji Karty Podarunkowej Użytkownik powinien wymienić ją na bilet wstępu pisząc maila w tej sprawie na kontakt@rehability.pl

IV. Rozliczenia i reklamacje

1.       Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej może otrzymać od Wydawcy dokument księgowy, potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej.

2.       Wszelkie reklamacje, związane z użyciem Karty Podarunkowej, można zgłaszać: (i) na piśmie na adres Organizatora: REHABILITY ul. Arkuszowa 39, Warszawa (01-934); lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: rekrutacja@rehability.pl z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji związanej z Kartą Podarunkową na szkolenie „Biegaj lepiej”.

3.       Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

4.       Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Nabywców bądź Uczestników jest ALEKSANDRA KŁAK -DZIEMIAN REHABILITY

2.       Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, lecz może okazać się konieczne do nabycia Karty Podarunkowej lub jej doręczenia lub realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także w celu spełnienia innych obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zawierania Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej zakres i cel podania danych osobowych zależy od charakteru danej Transakcji.

3.       Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej w Gabinecie oraz na stronie www.rehability.pl/polityka-prywatnosci/

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca, jaki i Użytkownik, zamierzający skorzystać z Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym do zakończenia dystrybucji Kart Podarunkowych. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie umieszczona w Gabinecie oraz będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: www.runnerproject.pl/regulaminy. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 7-dniowym.

9.11.2022